"מין השדה"

 
על מנת לאפשר למוסדות חינוך פנימיתיים בארץ ובעולם להציג את פועלם: פרויקטים, מיזמים, רעיונות ויוזמות שיושמו,  תתאפשר במסגרת הכנס  הצגה של עשרים דקות  של פרויקט ייחודי או עבודה ייחודית שנעשתה בפנימייה/כפר נוער/עבודה עם ילדים בסיכון/הורי הילדים/הצוות בפנימייה.
את ההצעות להצגה מן השדה יש להעלות במסגרת הקול קורא ( לחץ כאן כדי לשלוח את התקציר באמצעות המערכת המכוונת. )   לבחור בהרצאה LECTURE   ולציין "מן השדה" ואת שם היוזמה 

ההצעה תכלול : 

• פרטי המגישים 
• מוסד
• דואר אלקטרוני
• טלפון 
• רציונל התכנית, תוכנה, אופן היישום ובמידה וקיימת גם  הערכה  לאופן יישומה .
 
הפרויקטים יוצגו בחלונות זמן של שלושה פרויקטים   בשעה.