Save to Outlook
Contact Us

רישום

דמי רישום

חבילה A – רישום מלא: יום ראשון: סדנת בוקר, הרצאת פתיחה וקוקטייל, מליאה מדעית ימי שני ושלישי

חבילה B – רישום מלא ללא סדנא: יום ראשון: הרצאת פתיחה וקוקטייל, מליאה מדעית ימי שני ושלישי

חבילה C – רישום חלקי:  יום ראשון: סדנת בוקר, הרצאת פתיחה וקוקטייל, מליאה מדעית ביום שני בלבד

 

חבילה A

חבילה B

 חבילה C

סיור בירושלים, הרצאה ואירוע סגירה

סיור מקצועי
מחלבות 25.5.16

סיור מקצועי 
יקבים ושמן 26.5.16

חבר ISNN

מוקדם - 600 ₪ מאוחר - 750 ₪

מוקדם - 500 ₪ 
מאוחר - 600 ₪

מוקדם - 400 ₪ מאוחר - 480 ₪

390 ₪

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

לא חבר

מוקדם - 800 ₪ מאוחר - 950 ₪

מוקדם - 600 ₪   מאוחר - 720 ₪

מוקדם - 550 ₪ מאוחר - 660 ₪

390 ₪

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

סטודנט

מוקדם - 550 ₪ מאוחר - 660  ₪

מוקדם - 350 ₪  מאוחר - 420 ₪

מוקדם - 385 ₪ מאוחר - 462 ₪

390 ₪

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

חבר עמותת "עתיד"

350 ₪

250 ₪

מוקדם - 385 ₪ מאוחר - 462 ₪

390 ₪

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

ללא עלות לרוכשי חבילות A או B. מותנה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי

רישום מוקדם עד תאריך 6.4.2016  |   רישום מאוחר מתאריך 7.4.2016

 

 

תנאי תשלום

דמי הרישום ייגבו עם קבלת טופס הרישום.
החזרים יינתנו ע"פ תנאי הביטול המפורטים מטה.

תנאי ביטול

החזרים יינתנו רק לאחר קבלת הודעת ביטול מסודרת בכתב ל- isnn@ortra.com 

  • על הודעת ביטול שתתקבל עד 20 במרץ - יינתן החזר מלא פחות 100 ₪  דמי ביטול
  • על הודעת ביטול שתתקבל מה- 21 במרץ ועד 15 באפריל 2016 - יינתן החזר של 75% מערך העסקה
  • על הודעת ביטול שתתקבל מה- 16 באפריל ועד 1 במאי 2016 - יינתן החזר של 50% מערך העסקה
  • על הודעת ביטול שתתקבל מ 2 במאי 2016 ואילך - לא יינתן החזר

לפי החוק להגנת הצרכן, על הודעת ביטול שתתקבל עד 14 יום מיום ביצוע העסקה יינתן החזר מלא פחות 5% מערך העסקה דמי ביטול וזאת בתנאי שיום העסקה אינו במהלך 7 ימי העסקים שלפני הכנס.