הענקת התואר - חלק ב'

הפקולטה להנדסההיחידה ללימודים בין תחומיים
מדעי החברה
הפקולטה לרפואההפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי החייםהפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למשפטיםהפקולטה למדעים מדויקים