גמול השתלמות

עובדי הוראה במסלול הישן ובמסלול "עוז לתמורה" יכולים להגיש בקשה לגמול, בתנאי שילמדו 14 שעות לפחות, ובקשתם תיבדק.

לטופס יש לצרף את תכנית הלימודים.

להלן קישור לטופס הבקשה במסלול אישי:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/

את הטופס יש לשלוח לפקס: 02-5603080, עבור הגב' ברכה אדלשטיין